CK Leonardo

Slovensko

Slovensko

Základné informácie

Hlavné mesto: Bratislava

Rozloha: 49.036 km2

Počet obyvateľov: 5.443.000

Úradný jazyk: slovenský

Náboženstvo: 62% rímsko-katolícke, 8% protestantské

Mena: euro (EUR)

Slovensko

Aktuálne počasie

infolinka

Slovensko

Slovenská republika je vnútrozemský štát v strednej Európe a je charakterizovaná hornatou krajinou na severe a nížinami na juhu. Hraničí s Českom, Poľskom, Ukrajinou, Maďarskom a Rakúskom. Administratívne je Slovensko od roku 1996 rozdelené na osem krajov, ktoré sú od roku 2002 zároveň samosprávnymi krajmi.

Prvý štátny útvar Slovanov na území dnešného Slovenska bola Samova ríša (7. storočie), neskôr Nitrianske kniežatstvo (začiatok 9. storočia), ktorého spojením s Moravským kniežatstvom vznikla v roku 833 Veľká Morava. Od polovice 10. do konca 11. storočia sa územie Slovenska postupne začlenilo do Uhorska, ktoré sa v roku 1526 stalo súčasťou Rakúskej monarchie (Habsburskej monarchie), od roku 1867 nazývanej Rakúsko-Uhorsko. Po rozpade Rakúsko-Uhorska v roku 1918 bolo Slovensko súčasťou Česko-Slovenska až do roku 1933. 1. januára 1993 vznikla rozdelením tohto štátneho útvaru samostatná Slovenská republika.

Slovensko má pomerne hustú sieť osídlenia, nachádza sa tu 2891 samostatných obcí, z toho je 138 miest. Najväčšími mestami podľa počtu obyvateľov sú Bratislava a Košice, nasledujú Prešov, Žilina, Nitra, Banská Bystrica a Trnava. V mestách žije vyše 57 percent populácie.

Jednotlivé povrchové celky Slovenska patria do Panónskej panvy (Záhorská nížina, Podunajská nížina a Východoslovenská nížina) a Karpát.

Fauna Slovenska patrí pod provinciu listnatých lesov. Vzhľadom na rozdielnu nadmorskú výšku a životné prostredie je Slovensko domovom pre stovky druhov živočíchov. Častými sú veverica, líška, diviak, rys, vlk, medveď, vysokú zver zastupuje jeleň, srnec, daniel, muflón. Z vtákov na Slovensku prebýva sova, tetrov, myšiak, orol, v jaskyniach žijú mnohé druhy netopierov. Typickým predstaviteľom polí na nížinách je bažant, zajac, hraboš, v pásme kosodreviny sa vyskytujú kamzíky a svište.

Vyše 44% územia republiky je zalesnených. Medzi drevinami prevažuje buk, nasleduje smrek a dub.

Rieky na Slovensku väčšinou pramenia a sú málo vodnaté. Vodstvo Slovenska sa delí na úmorie Baltského mora (povodia riek Poprad a Dunajec) a Čierneho mora (povodia riek Morava, Dunaj, Tisa). Plesá na Slovensku vznikli ústupom horského ľadovca, napr. Štrbské pleso, Veľké Hincovo pleso, Popradské pleso...

Podnebie Slovenska sa nachádza na rozmedzí medzi kontinentálnym a oceánskym.

Hlavným priemyselným odvetvím na Slovensku je strojárstvo zamerané na výrobu strojov, prístrojov, vojenskej techniky a dopravných prostriedkov. Zaujímavosťou je, že krajina vyrobí najviac áut na svete na jedného obyvateľa. Nasleduje elektrotechnický a hutnícky priemysel, perspektívny je rozvoj cestovného ruchu.

Slovensko má rozvinuté poľnohospodárstvo, ktoré využíva 40% povrchu krajiny a so súvisiacimi odvetviami zamestnáva necelých 5% ekonomicky činného obyvateľstva. Pestuje sa hlavne obilie, olejniny a krmoviny. Na Slovensku sa nachádza 6 vinohradníckych oblastí.

Spomedzi energetických surovín sa dnes na území Slovenska ťažia ropa, zemný plyn, hnedé uhlie a lignit. Zatiaľ, čo ťažba hnedého uhlia pokrýva 80% domácej spotreby, v prípade ropy je to len 1% a v prípade zemného plynu 3%. V minulosti bola krajina významným producentom zlata, striebra, medi a ďalších rúd, ktorých ložiská sú v dnešnej dobe prakticky vyťažené.

Slovenská republika je parlamentnou demokraciou, štátnym jazykom je slovenčina. Od 1. mája 2004 je Slovensko členom Európskej únie, od 21. decembra 2007 je členom Schengenského priestoru. Od 1. januára 2009 je 16. členom Európskej menovej únie - Eurozóny a oficiálnou menou sa stalo euro, ktoré vystriedalo slovenskú korunu.